Ýüpek ýoly

Logistika we söwda hyzmatlaryny üpjün edýän CLK kompaniýasy Hytaýy we Merkezi Aziýany öz içine alýan we Ýewropa çenli uzap gidýän Ýüpek ýolundan geçýän geografiki sebitlerde iş alyp barýar. CLK kompaniýasy siwilizasiýalaryň, söwdanyň, tilsimatlaryň we senagatyň ösmegine taryhy täsirini berýän hem-de “Gülläp ösüşiň ýoly” diýlip tanalýan, Beýik ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän ýurtlaryň arasynda söwda we daşamak pudaklarynda ynamly tejribäni hödürleýär. Şol sanda CLK kompaniýasy zeýtun ýagy, erik, gülälegiň suwy we pagta ýaly däp bolup gelýän önümler bilen bir hatarda bu meşhur söwda ýolunda uly talap bildirilýän dökünler, polietilen, polipropilen we kükürt ýaly önümleriň söwdasy we logistikasy bilen meşgullanýar. Şol bir wagtyň özünde ýüpek ýolunda ýerleşýän gurluşyk we energetika taslamalary üçin zerur bolan materiallary satyn almaga ýardam berýän CLK kompaniýasy, Ýüpek ýoly arkaly geçmişiň, häzirki günüň we geljegiň gurluşyklary üçin öz goşandyny goşmaga hem-de öz gyzyklanýan taraplary bilen bu syýahatda öz yzyny goýmaga maksat edinýär

Geçmişi, häzirki güni we geljegi birleşdirýän Ýol: Ýüpek ýoly.

Biziň kompaniýamyzyň ygtybarly ösüşe bolan ugry biziň tebigaty goramak işlerimiz bilen goldanylýar, bu işlere tebigy çeşmeleriň we energiýanyň tygşytly ulanylmagy, zyňyndylaryň yzygider gözegçiligi, galyndylary işjeň dolandyrmak we ekologiki taýdan biri-birine ýakyn bolan önümleri, tilsimatlary we usullary saýlamak degişli bolup durýar. Ýaşamaga ukyply gurşawyň geljekki nesillere geçirilmegi üçin biziň “ygtybarly daşky-gurşawy goramak syýasatymyzdaky” jogapkärçiliklerimize goldanýarys we degişlilikde öz işlerimizi guraýarys.

Head Office

Büyükdere Caddesi No: 163
34394 Zincirlikuyu,
Şişli – İstanbul
+90 (212) 306 50 00
[email protected]

Dubai Office

CLK Transport FZE
Office No: FZJOA2001
Jebel Ali Free Zone
Dubai – Unites Arab Emirates
[email protected]